produktbilde
produktbilde

RUSTFJERNER 1 LITER - FERRO-BET

Varenummer: 340867
Ikke på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Velkjente Ferro Bet er ett kvalitetsprodukt som har vært på markedet i lang tid.
Fjerner rust og preaprerer ståloverflaten før maling.
Innhold: 1 liter

FFerro-Bet Rustfjerner fjerner rust og preparerer ståloverflaten før maling.
Den forandrer også aktiv rust til passiv jernfosfat og hindrer videre rustutvikling under det nye malingslaget.
Rustfjerneren kan påføres f.eks ved neddypping, med sprøyte eller med kost.
Løs rust børstes vekk først.
år man oppnår en gråhvit hinne har Ferro-Bet Rustfjerner arbeidet seg inn i rusten.
Denne hinnen kan da børstes eller spyles vekk.(Hvis overflaten er mørk og klebrig er prosessen ikke ferdig).
Ved kraftig rustangrep må prosessen gjentas.
Overflaten må ikke viderebehandles før den er helt tørr.

Mange av dere sliter den dag i dag med å finne produkter som kan ivareta metallets integritet selv etter et rustangrep.
Enten ender det opp med en slipemaskin som pusser bort rusten, eller så males det bare direkte på rustuttredelsen.
Om man skal velge mellom to onder, er det mye bedre å pusse bort rusten før man maler over metallet.
For på denne måten er det i alle fall mindre rust under malingen når et nytt angrep kommer, og malingen sitter bedre.
Er dere derimot på jakt etter en langsiktig behandling vil jeg anbefale
Ferro-Bet Rustfjerner som et meget godt alternativ for en langsiktig løsning på rustproblematikken.
Ved å påføre Rustfjerneren på områdene med rustuttredelser vil metallet helt ned i porene være rustfrie.

Slik utfører man jobben:
o Puss bort løsrust.
o Spray/dusj på Ferro-Bet Rustfjerner (virketid 35-45 min.).
o Skyll eller tørk av rester som måtte bli igjen etter behandlingen.
o Etterbehandle HELST med en porefyllende maling/lakk

Hvorfor bruke like langt tid på å gjøre en dårlig jobb, når man kan oppnå et resultat som vil stå seg i mange år ved å bruke Ferro-Bet Rustfjerner?

Har dere mange rustne bolter og lignende.
Lag et bad med Ferro-Bet Rustfjerner og legg alt oppe i den for en dyp rengjøring.

   

Faresetninger:
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd damp/aerosoler
P280 Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak

 • Produsent: Ferro-Bet
 • Lengde: 0
 • Volum: 1000
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rustbeskyttelse
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0