produktbilde
produktbilde

ALU-RENS 1 LITER - FERRO-BET

Varenummer: 340869
Ikke på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Velkjente Ferro Bet er ett kvalitetsprodukt som har vært på markedet i lang tid.
Fjerner "fettlaget" som utsondes fra aluminium, bremsestøv på felger osv.
Innhold: 1 liter

Grunning/klargjøring av aluminium:
Jobber dere med behandling av aluminium kan Ferro-Bet Alu-Rens være en meget god klargjører av underlaget.
Mange sliter med heften i aluminiumen, grunnet det ”fettlaget” aluminiumen utsonderer.
Ha Ferro-Bet Alu-Rens på en klut, eller spray området med Ferro-Bet Alu-Rens og gni den godt inn.
Du vil da se at ”fettlaget” slipper.
Du vil nå få mye bedre heft for eventuell maling/lakk.
Har du mistet glansen i aluminiumen, eller har flekker som ikke går bort.
Påfør Ferro-Bet Alu-Rens og la den virke 1-3 minutter
(må se an fra gang til gang hvor lang virketid den trenger for å løsne opp urenhetene)
jobb gjerne produktet inn med en stiv børste eller klut for en dypere og raskere effekt.

Ved bruk av Ferro-Bet Alu-Rens er skyllingen meget viktig.
Bruk rikelig med vann.

Virker produktet enda?:
Er du usikker på om din gamle Ferro-Bet Alu-Rens enda er potent, er det bare å dyppe en galvanisert spiker i den.
koker det på spikeren er Ferro-Bet Alu-Rens klar til bruk.

Ferro-Bet Alu-Rens er et meget sterkt produkt, og skal ikke brukes uvettig.
Er dere i tvil om materialet dere jobber med vil tåle Ferro-Bet Alu-Rens,
gjør en prøve! Våre kunder sier at når ingen andre vaskemidler gjør jobben god nok, finnes det kun en løsning.
Ferro-Bet Alu-Rens.

Ferro-Bet Alu-Rens kan tynnes med opptil 10 deler vann.

Faresetninger:
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd damp/aerosoler
P280 Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm/verneklær.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

 • Produsent: Ferro-Bet
 • Lengde: 0
 • Volum: 1000
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Alu. behandling
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0