produktbilde
produktbilde

ACETYLEN 5 LITER (NYKJØP FLASKE INKL. GASS) - AGA

Varenummer: AGA-A5-NYKJØP
4 på lager

  • Produktbeskrivelse
  • Spesifikasjoner
  • Anbefalt tilbehør
  • Reservedeler
  • Andre kjøpte også

Har du flaske fra før, kan det velges denne varianten her.

MERK: Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.


Merk:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også 10 liters flaske å få kjøpt av denne gassen, samt andre gasstyper også.

Informasjon om gassen:
Acetylen er en svært brennbar gass som ofte brukes i en reaksjon med
kalsiumkarbid og vann.

Det produserer den varmeste flammen av alle brenngasser (3 200°C) når det brenner sammen med oksygen. Acetylenets høye reaksjonsnivå gjør det til en svært nyttig gass ved sveising, skjæring og varmebehandling samt når man har behov for å legge på ulike typer belegg i en rekke industrier.

Den høye temperaturen på flammen og høy lokal varme gjør gassen også etterspurt i laboratorier og til bruk innen forskning på optisk spektrometri.

Acetylenets evne til å generere sot når det komplett forbrennes i luft, brukes som formslippmiddel i glass-, jern- og stålindustri.

 

BrannfareGass%20under%20trykk

Faresetninger:
H220: Ekstremt brannfarlig gass.
H230: Kan reagere eksplosivt også ved fravær av luft.
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger:
Forebygging:
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377: Brann ved gasslekkasje:
Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381: Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
P501: Flasken avhendes ved levering til gassleverandøren; flasken inneholder et porøst materiale som noen ganger inneholder asbest.


  • Produsent: Linde - Aga
  • Lengde: 0
  • Flytype: 0
  • Vingekapasitet: 0
  • Bakkeklaring: 0