produktbilde
produktbilde

KÄRCHER AVFETTING+ BIL OG MC 1L

Varenummer: 9.550-380.0
10+ på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Dette er en bruksklar løsning for å fjerne veisalt, olje, fett-, tjære- og asfaltflekker.
Skader ikke lakk, gummi eller metall.
Testet for norske forhold.

Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 VED SVELGING: P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Avfetting
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0