produktbilde
produktbilde

FELGRENS PRO X-T KÄRCHER BIL OG MC 0,7L KÄRCHER

Varenummer: 9.549-070.0
10+ på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

OOOPS.flasken er nå hvit, ikke svart.

Pro Xtreme Purple er et spesialmiddel for avoksidering og fjerning av bremsestøv fra felger fremstilt av høykvalitetsstoffer.
Bruksklar løsning testet for norske forhold.
Sprayes på felg og virker frem til det skifter farge til dyp lilla.
Brukes til manuell rengjøring av felg, og fjerner effektivt bremsestøv og annet smuss fra aluminium- og stålfelger.
Når middelet har skiftet farge til dyp lilla er det klart for avspyling.

Faresetning:
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk.
P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/…
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk
P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg,
i samsvar med lokal, regional, nasjonal og / eller internasjonal regulering

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Felgrens
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0