produktbilde
produktbilde

WIPES 101 BIG - 80 STK - RELEKTA

Varenummer: 629105
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Rengjør hender, verktøy og glatte flater.
Erstatter White Spirit og lignende.
Fjerner olje, maling og uherdet lim.
Rengjør hendene uten såpe eller vann.
Med Vitamin E+A, Hveteekstrakt og Aloe Vera.
NB! Må ikke benyttes til rengjøring av plast-, plexi- eller andre typer kunstig glass.
Sparer tid, rask i bruk
Hvert ark er ca. 20 x 28 cm
NOBB mr: 41024647

Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak?

 • Produsent: Relekta
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rengjøring
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0