produktbilde
produktbilde

TABLETTER RM 760 (ESKE. Ä 16 STK.) TEPPERENS KÄRCHER

Varenummer: 6.295-850.0
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Rengjøringspulver for dyprengjøring av tepper, møbeltrekk og tekstiloverflater, både blandede tekstilfibre og fullsyntetisk materiell.
Pulverform.

 

Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask grundig etter bruk.
P280 Bruk vernebriller / ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rengjøringstabelette
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0