produktbilde
produktbilde

KÄRCHER BILSHAMPO 3i1 1 LITER 6.295-886.0

Varenummer: 6.295-750.0
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Kraftig men skånsom 3-i-1 bilsjampo for alle typer kjøretøy.
Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.
Eksepsjonelt og hurtigtørkende resultat med aktiv smussoppløsning og ultraglans.

Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks.
Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.
Testet for norske forhold.

Rengjøring av harde lakkerte flater på transportmidler, biler, lastebiler, motorsykler etc.
Bilshampo kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann.
Varmt vann vil øke rengjøringseffekten (anbefalt 30-70 gr).
Varme flater bør alltid spyles med vann før pålegging av kjemi.

Faresetninger
H318 Gir alvorlig øyeskade. Skin Irrit. 2:
H315 Irriterer huden.

Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann iflere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Bilshampo
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0