produktbilde
produktbilde

RM 776 FLEKKFJERNER - 10 LITER KÄRCHER

Varenummer: 6.295-545.0
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Dekkmerkefjerner RM 776
Spesielt utviklet for fjerning av dekk- og bremsemerker.
Egnet for bruk på ubehandlede gulv i industrilokaler, verksted, lager og supermarked.
Fjerner også olje- og 
sotflekker raskt og enkelt.
Effektiv dyprengjøring ved ferdigstillelse 
etter byggearbeid.
Kan også brukes til å fjerne 
glans, voks og polymerlag fra PVC og andre behandlede flater. pH 13.
 
Faresetninger
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret):
Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Størrelse: 240 x 200 x 305
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rengjøring
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0