produktbilde
produktbilde

RM 750 - 10 LTR. GRUNNRENGJØRING KÄRCHER

Varenummer: 6.295-539.0
Ikke på lager

Bestillingsvare
 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 • Intensivt grunnrengjøringsmiddel for bruk med høytrykksvaskere og gulvvaskemaskiner
 • For grundig rengjøring av sterkt tilsmussede industrielle gulvbelegg
 • Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
 • Effektiv og rask
 • Lavtskummende
 • Effektivt
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • NTA-fri

 

Faresetninger
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Størrelse: 240 x 200 x 305
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Skuremiddel
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0