produktbilde
produktbilde

RM 746-10 L, GULVRENGJØRING KÄRCHER

Varenummer: 6.295-156.0
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Aktiv vask som gir en skitt-avisende overflate.
Kraftig virkning oppnås også ved hardt vann.
RM 746 gir et anti-skli belegg som er fritt for løsningsmidler.
Kan brukes manuelt eller med maskin.

Innhold: 10 liter

Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. ·

Sikkerhetssetninger
P264 Vask grundig etter bruk.
P280 Bruk vernebriller / ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Størrelse: 240 x 200 x 305
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rengjøring
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0