produktbilde
produktbilde

FORGASSER / SPJELDHUS RENS WÜRTH SPRAY 500ML

Varenummer: 5861113500038
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Høyaktiv systemrens for 2- og 4-taktmotorer

Forbedrer drivstofflyten

 • Reduserer drivstofforbruket
 • Roligere motorlyd
 • Forbedret motorgange

Meget god renseeffekt

 • Optimal forgassereffekt
 • Løser og fjerner tungtløselige avleiringer
 • Feilfri spjeldfunksjon

360°-ventilsystem

 • Enklere å komme til på vanskelige steder
 • Kan brukes i alle posisjoner

Kan brukes på biler med katalysator

 

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Forgasserrens
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0