produktbilde
produktbilde

VEDHEFTEPRIMER / COMBIPRIMER 0,75L 3302 - RUST-OLEUM

Varenummer: 511522047
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Vedheftsgrunning for galvaniserte eller slette flater som rustfritt stål, aluminium, kobber, glass eller PVC.
Grunnningen virker som et klister mellom "den slette flaten" og toppfargen.
Har en "blåaktig transparent" farge, for å se hvor man har grunnet.

Tekniske data

Tørketid ved 20°C/50% luftfuktighet, håndterbar      Forblir klebrig
Tørketid ved 20°C/50% luftfuktighet, overmalbar Etter 30 minutter, men innen 24 timer
Tåler varme +100°C
Dekkevne 5,5 m²/aerosolboks, 25 m²/boks
Farge Blåaktig transparent

 

Nobb nummer: 28581635
Originalt Rust-Oleum nummer: 3302
Innhold: 0,75 liter

Faresetninger:
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 - Les etiketten før bruk.
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
P210 - Må holdes borte fra varme, gnister, åpen ild og varme overflater. - Røyking forbudt.
P260 - Unngå innånding av damp eller tåke.
P273 - Unngå utslipp til miljøet.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P370 - Ved brann:
P378 - Bruk vanndusj, tørt kjemisk pulver eller kulldioksid til slukking.
P302 - VED HUDKONTAKT:
P352 - Vask med mye såpe og vann.
P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted.
P235 - Oppbevares kjølig.
P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

 

 

 

 • Produsent: Rust-Oleum
 • Lengde: 0
 • Volum: 750
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Maling / grunning
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0