produktbilde
produktbilde

MALING SPRAY SIGNALGUL 2148 HARD HAT - RUST-OLEUM

Varenummer: 511510703
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Hurtigtørkende spraymaling for bruk på underlag som metall, tre, betong og murpuss.
Brukes kun på nøye forhåndsbehandlede flater, grund metall med Primer Hard Hat 2169/2182 før du appliserer malingen.
For fluoriserende farger anbefales en hvit grunding.
Klarlakk 2500 hever og forlenger effekten på fluoriserende farger og brukes også
for å beskytte aluminium-, sølv- og metallic farger.
Bly- og kromfri.
*Tørketid oppgitt ved 20°C og 50 % luftfuktighet.

Nobb nr: 28581361
Original nummer: 2148
RAL kode: 1007

Tekniske data

  2123-2192, 2500    
Tørketid, håndteringsbar* 30 minutter    
Tørketid, overmalbar* Innen 1 time eller etter 48 timer       
Tørketid, full herding* 7 døgn    
Tåler varme +100°C    
Dekkevne pr aerosolboks      2,5 m²    
Arbeidstemperatur Lavest 0°C

 

      

Faresetninger:
H220 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Sikkerhetssetninger:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 - Les etiketten før bruk.
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Forebygging:
P210 - Må holdes borte fra varme, gnister, åpen ild og varme overflater. - Røyking forbudt.
P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 - Unngå innånding av damp eller tåke.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 - Bruk vernehansker og vernebriller: - nitrilgummi hansker og Vernebriller med sideskjermer.

Respons:
P302 - VED HUDKONTAKT:
P352 - Vask med mye såpe og vann.

Lagring:
P405 - Oppbevares innelåst.
P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

Avhending:
P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

 • Produsent: Rust-Oleum
 • Lengde: 0
 • Volum: 400
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Maling / grunning
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0