produktbilde
produktbilde
produktbilde
produktbildeproduktbildeproduktbilde

ANTIRUST & LUBRITECH 150 ML - FERRO-BET

Varenummer: 340871
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Beskytter mot rust og løser opp rust.
Kan brukes på alle mekanismer og metaller.

En stabil, usynlig nanobeskyttelse som smører alle ytre og indre flater på kjøretøy,
industri/jordbruks/bygnings- materiell og utstyr i minimum 1 år.

Forlenger levetiden for instrumenter, materiell og utstyr.
Langvarig antirust beskyttelse mot all slags fuktighet.

Unik vedheft på metaller og andre material.

Nanopartikler trenger inn i metallets struktur, fortrenger ut fuktighet, og renser bort oksideringer og rust.
Nano Protech-serien er de eneste produkter som fortrenger fuktighet 100% og
gir en langvarig antirust beskyttelse mot alle ytre påvirkninger.

Innhold: 150 ml
Nobb nr: 51532944

 


Faresteninger:
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F

 

 • Produsent: Ferro-Bet
 • Lengde: 0
 • Volum: 150
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rustbeskyttelse
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0