produktbilde
produktbilde

STAINFLUX 0,5KG SVEISEPASTA

Varenummer: 2160000100
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

StainFlux
Fluksen påføres rotsiden før sveising og gir beskyttelse mot oksidasjon, som oppstår under sveisingen.
Den beregnet for bruk i forbindelse med GTAW sveising av lav-legert og rustfritt stål med en maksimal nikkelinnhold på 25%.
Produktet bør ikke anses som en erstatning for beskyttelsesgass, men bør i stedet brukes når beskyttelsesgass ikke kan brukes.
StainFlux rot protector leveres i pulverform, og blir deretter blandet med denaturert etanol før sveising.


Faresetninger:
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Sikkerhetssetninger:

P260 Ikke innånd støv/røyk/damp/aerosol.
P264 Vask hender og ansikt grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til til i samsvar med lokale/regionale/nasj onale/internasjonale bestemmelser..
P301+312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/Lege.ved ubehag
P330 Skyll munnen.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm.
P302+352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/Såpe.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/Lege. ved ubehag.
P321 Særlig behandling (se produktdokumentasjon og andre forsiktighetsregler på etiketten).
P362+364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P261 Unngå innånding støv/røyk/damp/aerosol.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P304+340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

 • Produsent: Esab
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Pasta
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0