produktbilde
produktbilde

SVEISE/BEISEPASTA STAIN CLEAN 1.0 KG - ESAB

Varenummer: 2129001000
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Stain Clean beisepasta er høy effektiv ved rengjøring av rustfrie sveisefuger.
Før bruk, følg nøye anvisningene på flasken og i den medfølgende manualen.

Innhold: 500ml


Faresetninger:

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H300 Dødelig ved svelging.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H330 Dødelig ved innånding.


Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P220 Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /./ brennbare materialer.
P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer/..
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P264 Vask hender grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege//lege.
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/sape.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/lege.
P321 Særlig behandling (se Hvis Hexafluorine er tilgjengelig, kan du bruke den i stedet for vann i
kontakt med hud- og oyekontakt. Folg instruksjonene som folger med Hexafluorine på etiketten).
P330 Skyll munnen.
P361 + P364 Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P370 + P378 Ved brann: Slukk med: ..
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til beholdere av lovlig og korrekt metoden. .

?

 • Produsent: Esab
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Sveisepasta
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0