produktbilde
produktbilde

TEFLONSPRAY / SMØROLJE SPRAY 400ML TEFLUBE 0893550001

Varenummer: 089350001
4 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Smøreolje med PTFE

 • Tyntflytende, helsyntetisk med meget god krypeevne
 • Til finmekanikk, lås, kjeder, wire, strømbrytere, glideflater/-lager, styreanordninger, hjul, beslag, verktøy, printere osv.
 • Næringsmiddelgodkjent
 • Kan brukes 360° rundt( dvs. opp-ned)
 • Temperaturbestandig fra -60°C til +250°C
 • Farge: gulaktig

Produktet er InS H1 nærinsmiddelgodkjent

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Teflonspray
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0