produktbilde
produktbilde

SILIKONFETT SPRAY 500ML

Varenummer: 0893223
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Hvitaktig, ekstremt smørende,vannfortrengende og isolerende smørefett

 • Utmerket glideegenskaper på nesten alle underlag
 • Egnet for smøring av dørbolter, glideskinner, dør- og møbelhengsler, skuffer, brytere,
  elektriske ledningsføringer og ømfintlige byggedeler som bør beskyttes mot fuktighet og korrosjon.
 • Ekstremt god vannfortrengende virkning
 • Svært høy elektrisk motstand, derav svært god isolerende virkning (= 14,7 kV/mm)
 • Temperaturbestandighet: -40° C til +300° C
 • Farge: Hvitaktig fettfilm

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

Reaksjon:
P391 Samle opp spill.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.


   

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Silconfett
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0