produktbilde
produktbilde

INDUSTRIRENS KANNE 5L

Varenummer: 089314005
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 • Løser de mest gjenstridige flekker og urenheter som f.eks. olje, fett, voks, tjære, gummirester, silikon, lim fra tape, etiketter og dekorbånd
 • Virker fettløsende, hurtig og effektiv
 • Forårsaker ikke korrosjon
 • Miljøvennlig, basert på naturlige råstoffer
 • Behagelig sitronduft
 • Industrirens kan påvirke enkelte typer gummi og plast
 • Det anbefales derfor å gjøre egne forsøk.

Faresetninger :
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P391 Samle opp spill.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Kjemi
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0