produktbilde
produktbilde

KUPERENS SPRAY 500ML

Varenummer: 0893033
Ikke på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Rengjøringsskum med antistattilsetning for innvendig rengjøring av kjøretøy
 

 • Dashbord, tak, dørbeslag, setetrekk, solskjerm, speil, ruter.

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm. Reaksjon:
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Kuperens
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0