produktbilde
produktbilde

AVISINGSSPRAY WÜRTH 500ML

Varenummer: 0892331201086
8 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 • Forhindrer ny isdannelse
 • Gir klar sikt før bilen er varm
 • Er ikke agressiv mot plast eller gummi
 • Helt fri for løsemidler og silikon
 • Frisk sitronlukt

 

Faresetninger :
H226 Brannfarlig væske og damp.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P260 Ikke innånd tåke eller damp.
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Avisingsspray
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0