produktbilde
produktbilde

BREMSERENS WÜRTH SPRAY 750ML

Varenummer: 089010871
5 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Meget effektiv rens og avfetting for vedlikehold- og reparasjonsarbeid
 

 • Økonomisk - drøy i bruk
 • Ideell for rengjøring av deler i bremsesystemet
 • God fettløser
 • Aceton- og silikonfri

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet. Reaksjon:
P391 Samle opp spill.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Bremserens
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0