produktbilde
produktbilde

BATTERIPOLBESKYTTELSE SPRAY 150ML

Varenummer: 0890104
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

For langvarig beskyttelse av batteripoler og kontakter under alle temperaturforhold

 • Blå, varig film beskytter batteripoler, polklemmer og kontakter mot korrosjon, forvitring og batterisyre

 • Forhindrer overgangsmotstand og spenningsfall

 

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Supplerende fareuttalelser :
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker.

Reaksjon:
P391 Samle opp spill.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: BATTERIPOLBESKYTTELS
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0