produktbilde
produktbilde

SVEISESPRAY ECHO-TECH 300 ML - ESAB

Varenummer: 0700013007
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

ESAB Eco-Tech är en svetspray, som effektivt skyddar mot svetssprut som vill fastna.
Miljövänlig.
Sprayen använder ren luft som drivgas, är giftfri, obrännbar och ger ingen luftförorening eller bidrag till växthuseffekten.
Helt silikonfri.
Vattenbaserad, fri från lösningsmedel. Iinnehåller inget som kan påverka efterföljande målning eller galvanisering.


Faresetninger 

H281 Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlig forfrysninger.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H371 Kan forårsake organskader. .?

Sikkerhetssetninger
P410+403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P264 Vask hender og ansikt grundig etter bruk.
P280 Bruk vernebriller.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/Lege.ved ubehag
P330 Skyll munnen.
P501 Innhold/beholder leveres til til i samsvar med lokale/regionale/nasj onale/internasjonale bestemmelser..
P302+352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/Lege. ved ubehag.
P321 Særlig behandling (se produktdokumenter og annen forsiktighet på etiketten).
P362+364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P261 Unngå innånding støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P304+340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som
letter åndedrettet.
P301+330+331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj]
huden med vann.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFT-INFORMASJONS-SENTER eller legeLege
P405 Oppbevares innelåst.

 • Produsent: Esab
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Sveisespray
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0