produktbilde
produktbilde

COMBI COLOR 0,25L BLÅ 7329 - RAL 5011

Varenummer: 511591646
4 på lager

  • Produktbeskrivelse
  • Spesifikasjoner
  • Anbefalt tilbehør
  • Reservedeler
  • Andre kjøpte også

En farge som kombinerer funksjonen hos rystbeskyttende grunnfarger og

høyglans lakkering (toppstrøk) i ett og samme produkt.
Fargen har lang levetid og er lett å påføre.
Den krever kun ett minimum av overflate forberedelser.
Fargen har veldig god dekkevne og i de fleste tilfeller er ett strøk nok.
For ekstra god beskyttelse, bruk først CombiPrimer 3369/3380 på overflaten.

Bly- og kromatfri.

Berøringstørr: 2 timer
Behandlingstørr: 8 timer
Overmalbar: etter 16 timer
Arbeidstemperatur: 0-35 grader
Dekkevne: ca 10,3m2 / pr. liter
Tynning og rengjøring: RustOleum Tynner 7301

Brannfare

?Annen%20helsefare
Redegjørelser om fare

Brannfarlig væske og damp.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 - Les etiketten før bruk.
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210 - Må holdes borte fra varme, gnister, åpen ild og varme overflater. - Røyking forbudt.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 - Unngå utslipp til miljøet.
P303 - VED HUDKONTAKT (eller håret):
P361 - Tilsølte klær må fjernes straks.
P353 - Skyll huden med vann eller dusj.
P312 - Kontakt lege hvis den eksponerte føler ubehag.
P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted.
P235 - Oppbevares kjølig.
P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter

  • Lengde: 0
  • Flytype: 0
  • Modelltype: Lakk / maling