produktbilde
produktbilde

KONTAKTLIM SPRAY 400ML

Varenummer: WU0890100056086
5 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 • For Liming av plast, filt, tekstiler, skumplast (ikke styropor), kork og papir.
 • Ideell til liming av støydempingsmatter i bilindustrien og isolasjonVVS-bransjen.
 • Limet må ikke legges direkte på myk-PVC, PVC-folie, Styropor, Isopor e.l.
 • Limflatene trykkes sammen etter 10 - 20 min. utluftingstid
 • Oppnår maksimal limstyrke nesten umiddelbart
 • Temperaturbestandig til +70°C
 • Justerbar dyse

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Kontaktlim
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0