produktbilde
produktbilde

TORNADO GROVRENGJØRING 5L - NORENCO

Varenummer: NOR189
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Tornado er et høyalkalisk rengjøringsmiddel for de mest krevende rengjøringsoppgaver og avfettinger.
Tornado er spesielt utviklet til rengjøring i næringsmiddelindustrien, men egner seg også til annen type industri.
pH verdien er på 13,5.

BRUKSOMRÅDER:
Bilverksteder, slakterier, fiskebåter, røykovner, oljete betonggulv,vegetabilsk og animalsk fett.

Innhold: 5 liter ( konsentrert )
Kan blandes ut opp til 1:50

Faresetninger
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P303 + P361 + P353 + P310 VED HUDKONTAKT (eller håret):
Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll/dusj huden med vann.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 • Produsent: Norenco
 • Lengde: 0
 • Volum: 5000
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Grovrengjøring
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0