produktbilde
produktbilde

TYNNER 1L COMBICOLOR 7301 - FOR PENSEL/RULL

Varenummer: LU51154-0064
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også


Tynner for RustOleum produkter.
Denne kan/skal brukes når det jobbes med pensel eller med rulll.
(ikke dersom det brukes sprøyte)

Denne kan også brukes ved rengjøring av RustOleum produkter.

Arbeidstemperatur: 10-35 grader

Produktet er brennbart.

Tynner for RustOleum produkter.
Denne kan/skal brukes når det jobbes med pensel eller med rulll.
(ikke dersom det brukes sprøyte)

Denne kan også brukes ved rengjøring av RustOleum produkter.

Arbeidstemperatur: 10-35 grader

Produktet er brennbart.

Faresetninger:
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P101 Ved kontakt med lege, vis produktets emballasje eller etikett.
P210 Må holdes borte fra varme, gnister, åpen ild og varme overflater. - Røyking forbudt.
P280 Bruk vernehansker: nitrilgummi eller polyvinylalkohol (PVA) hansker.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P301+P310+P331 VED SVELGING: Kontakt lege øyeblikkelig. IKKE framkall brekning.
P403+P235 Lagres på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501 Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

 

 • Produsent: Rust-Oleum
 • Lengde: 0
 • Volum: 750
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Lakk / maling
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0