STARTGASS 200ML - LIQUI MOLY

STARTGASS 200ML - LIQUI MOLY

Varenummer: LM-2991
6 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Artikkelinformasjon

Gir sikker starthjelp med kalde, fuktige, våte tennstifter og svakt batteri. 
Start Fix består av en stoffkombinasjon av spesielt lettantennelige stoffer og egner seg for alle bensin- og dieselmotorer. 
Forenkler start i forbrenningsmotorer, aktiv også i ekstrem kulde. Beskytter motor og batteri, ekonomisk i bruk. 
Lettere og skånsommere tenning. 

Bruksområder 

For alle bensin- og dieselmotorer, 2- og 4-taktsmotorer for personbiler, lastebiler, busser, motorsykler, båter, bygningsmaskiner, traktorer, gressklippere, motorsager osv.

 


?
Faresetninger:

H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

Tiltak:

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag.

 

Oppbevaring:

P405 Oppbevares innelåst.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til samlested for spesialavfall.

 • Produsent: Liqui moly
 • Lengde: 0
 • Volum: 300
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Startgass
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0