produktbilde
produktbilde

AVFETTING PLUS, 25 LTR. KÄRCHER

Varenummer: 9.549-945.0
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

En bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett-, tjære- og asfaltflekker
Avfettingen skader ikke metall, lakk eller gummi
Sprayes på med lavtrykkssprøyte og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter
Avfettig Pluss brukes til
Rengjøring av harde flater på anlegg,
landbruksmaskiner, biler, lastebiler, motorer,
oljetilsølte betonggulv og smøregraver 
Påføring på tørre flater og skylling i varmt vann gir best resultat.

Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 VED SVELGING:
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Størrelse: 240 x 200 x 305
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Avfetting
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0