produktbilde
produktbilde

AUTOSHAMPO 2 200LTR. KÄRCHER

Varenummer: 9.549-934.0
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Kärcher Autoshampo er et høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i
bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere.
Dosering kan tilpasses sesong.
Rengjøring av harde flater på kjøretøy, landbruksmaskiner, anlegg etc.
Fjerner effektivt olje, fett og smuss.
Inneholder ikke White Spirit e.l. løsemidler.
Autoshampoen inneholder aktive rengjøringsråstoffer som holder børstene i bilvaskeanlegget
rene selv i perioder med mye smuss og skitt.
Kjemien kan brukes både med kaldt og varmt vann.
Varmt vann vil øke rengjøringseffekten (anbefalt 30-70°C).
Varme flater bør spyles med vann før pålegging av kjemi

Faresetninger
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.

Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Shampo
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0