produktbilde
produktbilde

LEKKASJEFINNER 500ML - CRC

Varenummer: 6410901777
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Vannbasert detektor av gasslekkasjer.
Oppdager lekkasjer og årsak til trykkfall raskt og effektiv i trykksystmer,
ved å danne lett synlige bobler.

Til bruk ved alle typer gasser, brannfarlige som giftige, LPG kjølevæsker, trykkluft etc.
Setter ikke flekker og reagerer ikke med plastikk, stål, aluminium kopper etc.

Ikke brennbar, ikke korroderende, ikke giftig.
Stabil og sikker.
Innhold: 500 ml

Faresetninger:
H229 : Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger:
P102 : Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 : Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P251 : Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om de er tomme.
P280-2 : Benytt vernebriller/ansiktsskjerm.
P337/313 : Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P410/412 : Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501-2 : Kasser innholdet/beholderen ved et autorisert avfallsinnsamlingspunkt.

 

 • Produsent: CRC
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Spray
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0