produktbilde
produktbilde

AVKALKNINGSPINNER 9X13GRAM RM 511 - KÂRCHER

Varenummer: 6.295-206.0
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

For rask og effektiv avkalking av Kärcher dampvaskere.
Enkel dosering, og svært skånsom mot materialer.

Faresetninger
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Bruk vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Avkalkningspinner
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0