produktbilde
produktbilde

SKUMDEMPER RM761-2,5L KÄRCHER

Varenummer: 6.291-389.0
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 • The Foam Blocker RM 761 reduces foaming in wastewater tanks and increases the device‘s duration of use.

 • Compatible with all machines.

 • Highly effective defoaming agent

 • Effective against the formation of foam in dirty water tanks

 • Ideal for use in spray extraction devices, floor cleaning machines, as well as wet and dry vacuum cleaners.

 • Especially productive

 

Faresetninger
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. ·
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 VED SVELGING: P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann iflere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

 • Produsent: Kärcher
 • Lengde: 0
 • Størrelse: 240 x 200 x 305
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Skumdemper
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0