produktbilde
produktbilde

LOCTITE 3020 - PAKNINGSKLISTER PÅ SPRAY 400ML

Varenummer: 35017-0445
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Flenstetning.
Kan brukes på faste eller fleksible flenser.
Brukes med skårete pakninger.
Forbedrer tetningens ytelse for alle gummipakninger, kork, papir og metall.
Gir en meget klebet, fleksibel film. 
Les sikkerhetsdatablad før bruk.

Faresetninger:
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Supplerende informasjon
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. ***Kun for konsumermarkedet:
P101 Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter.

Forebygging
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv etter bruk.
P261 Unngå innånding av spray.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Bruk vernehansker/verneklær. 

Respons
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Lagring
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer som overstiger 50 °C.

 • Produsent: Loctite
 • Lengde: 0
 • Volum: 400
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Pakningssement
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0