produktbilde
produktbilde

RUSTVASK 1 LITER - FERRO-BET

Varenummer: 340868
8 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Dette er kanskje et av de mest allsidige produkt på markedet!
Ferro-bet Rust-Bort kan brukes til alt fra fjerning av små rustuttredelser etter steinsprut. (Må etterbehandles),  
vasking av de umuligste av urenheter, vasking av aluminium før maling/lakkering.
Rensing av aluminiums felger (fantastisk som felgrens), fjerning av blåmann
(blåved, svartsopp, blågeit) på treverk, rengjøring av betong med rustrenner etc. etc.

Dessuten renser/vasker den gelcoat MEGET bra! Dette bør prøves i forbindelse med vårklargjøringen før du polerer båten!

Velkjente Ferro Bet er ett kvalitetsprodukt som har vært på markedet i lang tid.
Fjerner rustrender, blåved, rust fra betong, forkalkning
Innhold: 1 Liter

FFerro-Bet Rustvask kan være til stor glede innen dagens industri.
Det er bare dere som vet nøyaktig hva deres industri har for behov, men jeg vil introdusere dere for et verktøy som kan hjelpe innen så mangt.
Ferro-Bet Rustvask ble utviklet for å hanskes med rustrenner på diverse underlag.

Men gjennom årenes løp har det vist seg at Ferro-Bet Rustvask har utrolig mange andre bruksområder.
Vi blir stadig kontaktet av kunder som har prøvd Ferro-Bet Rustvask til noe nytt
(ikke alt vi vil gå god for, men allikevel) og vi håper og tror at vi også kan bistå deres firma i noe form.

De mest kjente egenskapene til Ferro-Bet Rustvask er:

 • Fjerning av rustrenner
 • Fjerner olje, sot, salter, rur, skjell, kalk, alger o.l. • Vasking av metall etter sveising (syrevask).
 • Vask av svettende metaller.
 • Vask av betong
 • Fjerning av rust pa° galvanisert metall
 • Vask av høyglanspolert sta°l
 • Vask av syrefast ASIS 316L
 • Fjerner Bla°ved/bla°geit
 • Vask av gelcoat
 • Vask av plastbelagt presenning
 • Generell syrevask

Jobber deres firma med betong, er Ferro-Bet Rustvask et unikt produkt for å fjerne rustrenner på betong også.

Bruksanvisning:

Ferro-Bet Rust-Bort er et kraftig rengjøringsmiddel. Når alt annet ikke virker, prøv Rust-Bort.

Ferro-Bet Rust-Bort har en varierende virketid ut fra hva man jobber med og hvilket resultat man vil oppna°.
For fjerning av rustrenner, vask av betong, fjerning av kalk m.m. er ca virke tid ca 5-15 minutter.
For vask av galvanisert sta°l, rens av svettende metaller er virketid ca 2-30 sekunder.

Na°r ønsket resultat er oppna°dd, skyll godt med rikelig mengde vann.
Om man jobber med gjenstridige problemomra°der kan man korte ned prosessen
ved a° jobbe innRust-Bort med en børste/kost.

Unnga° søl pa° sensitive omra°der.
Ved søl, skyll godt med rikelig mengde vann.


For fjerning av rustrenner, sot, salter, osv.
1. Spray Ferro-Bet Rustvask på problemområdet.
3. Vist mulig og ønskelig, jobb produktet inn med en stiv børste.
4. La virke i 5-15 minutter.
5. Spyl av med rikelig mengde vann.

Vasking Av Aluminium.
1. Spray på området eller på en klut, og vask så på vanlig måte.
2. Gni til du ser ”fettet” som aluminiumen utsonderer slipper.
Når ønsket resultat er oppnådd må området tørke, skyll gjerne med vann for å være
sikker på at det ikke ligger noen syrerester igjen på aluminiumen.
Det som skjer ved en slik behandling er at det ”fett” -laget som ligger på ubehandlet
aluminium blir vasket bort og du vil få mye bedre heft for videre etterbehandling.

Etter Sveising.
1. Spray på området eller påfør med klut.
2. La virke 2-5 minutter.
3. Om ønskelig, skyll så av med vann for å unngå at det skal ligge syre igjen.

Rustrenner På/ I Betong:
1. Spray Ferro-Bet Rustvask på problemområdet.
2. Jobb det gjerne inn med en stiv kost.
3. IKKE la det stå på for lenge (unngå fuger om slike finnes i nærheten)
4. Når ønsket effekt er oppnådd, spyl av med rikelig mengde vann!
Ferro-Bet Rustvask er et meget sterkt produkt, og skal ikke brukes uvettig.
Er dere i tvil om materialet dere jobber med vil tåle Rustvasken, gjør en prøve!
Ferro-Bet Rustvask kan tynnes med opptil 10 deler vann.

Generell Informasjon.
Dette shipping - produktet er spesielt utviklet for fjerning av rust – renner, sot, rustvann, olje og salter også på malte flater.
Rustvasken er spesielt egnet til fjerning av blåved!
På treverk kan Rustvasken trekke ut kvaestoffer og gi treverket et rosa skjær.
Man bør derfor gjøre en prøve før man starter på et større felt.
Produktet er også velegnet til rengjøring av aluminium, for eksempel aluminiumsfelger.

Bruksmåte:
Ferro-Bet Rustvask er tilsatt vaskemidler og kan sprøytes eller påføres med kost.
Virketid er 5 – 15 minutter.
Deretter avspyles med vann.
Ved fjerning av blåved skal Ferro-Bet Rustvask bare trekke inn og tørke.
Ferro-Bet Rustvask skader ikke maling.
Ferro-Bet Rustvask kan fortynnes med inntil 10 deler vann.

Faresetninger
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H290 Kan være etsende for metaller.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.

Forebygging
P234 Oppbevares bare i originalbeholder.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask eksponert hud grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Tiltak
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj huden med vann.
P304+P340 VED INNÅNDING:
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter;
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre;
Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P321 Særlig behandling, se informasjon på etiketten.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P380 Evakuer området.

Oppbevaring
P405 Oppbevares innelåst.
P406 Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

Disponering
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

 • Produsent: Ferro-Bet
 • Lengde: 0
 • Volum: 1000
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Rustbeskyttelse
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0