produktbilde
produktbilde
produktbildeproduktbilde

WD-40 SMØREMIDDEL SPRAY 450ML SMART STRAW

Varenummer: 1025100082
Ikke på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

WD-40 Smart Straw er et unikt og revolusjonerende system som gir to sprayløsninger.
Vipp opp for å spraye presist, vipp ned for å spraye bredt.

Det profesjonelle produktet foran alle med ekstremt varierende bruksområder:

 • Industri
 • Biler
 • Fly
 • Verktøy
 • Maskiner
 • Jordbruk mm.

Temperaturområder: -23ºC til +95ºC.

Faresetninger:
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301/310 : VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 : IKKE framkall brekning.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale forskrifter.

 • Produsent: wd-40
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Kjemi
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0