SKUMPISTOL RENS SPRAY 500ML - WÜRTH

SKUMPISTOL RENS SPRAY 500ML - WÜRTH

Varenummer: 0892160
Ikke på lager

Bestillingsvare
 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 

 

PISTOLRENS FOR BYGGSKUM

 

For fjerning av fersk PU-skum

 

 
 

 

 • Ekstremt effektivt
 • Kan kobles rett på skumpistolen
 • Kan også brukes som spray

 

BrannfareAnnen%20helsefare

 

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Supplerende fareuttalelser :
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av aerosoler. P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. 

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Skumpistol
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0