produktbilde
produktbilde

GREASE MARINE 227G TUBE 8M0121966

Varenummer: 802859Q1
10+ på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Multipurpose 2-4-C Marine Lubricant with Teflon
 
SECTION 3: Composition/information on ingredients
 
Conc. (C) Classification
according to DSD/DPD
Classification according to
CLP
CAS No
 
lithium 12-hydroxystearate ( - ) (2) Constituent
8042-47-5 C>25%
232-455-8
white mineral oil (petroleum) ( - ) Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304 (1)(2)(10) Constituent
2.5%
<C<20%
68649-42-3
272-028-3
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Xi; R36
N; R51-53
pPhosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl (1) Constituent
esters, zinc salts ( - ) 
Faresetning (CLP) :
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (CLP) :
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P501 - Innhold/ beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.

 • Produsent: Quicksilver
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: GREASE
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0