produktbilde
produktbilde

GEAROLJE 80W-90 OUTBORD 237ML TUBE QUICKSILVER 8M0121963

Varenummer: 802844Q02
8 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Anbefalt for bruk opp til 75HK

Faresetning (CLP) :
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (CLP) :
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P273 - Unngå utslipp til miljøet.
P501 - Innhold/ beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.

 • Produsent: Quicksilver
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Girolje
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0