produktbilde
produktbilde

LIGHTERGASS REFILL 52 GRAM / 80 ML

Varenummer: GK351450
Ikke på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Gass for refiling av de fleste lightere på markedet.

Kan også brukes på andre tennkilder som er beregnet for refill
slik som f.eks gassdrevne loddebolter, svipenner m.m.

Innhold 52 gram / 80 ml

Gass for refiling av de fleste lightere på markedet.

Kan også brukes på andre tennkilder som er beregnet for refill
slik som f.eks gassdrevne loddebolter, svipenner m.m.

Innhold 52 gram / 80 ml

Faresetninger
H220 Ekstremt brannfarlig gass
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte
P381 Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte
P410+P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted

 • Produsent: Providus+
 • Lengde: 0
 • Flyvekt : 52
 • Volum: 80
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Gass / gass tilbehør
 • Vingekapasitet: 0
 • Operasjonstype: Gass
 • Bakkeklaring: 0