produktbilde
produktbilde

HYDR.OLJE STYRING MARINE OUT/INBOARD

Varenummer: 858078QB1
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

1 Liter boks.

Passer til alle merker out/inboard motorer med hydr.styring.

Faresetninger :
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege/.
P331 - IKKE framkall brekning.
P405 - Oppbevares innelåst.
P501 - Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

 • Produsent: Quicksilver
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Hydraulikolje
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0