produktbilde
produktbilde

MINI REP. SETT - WEST SYSTEM

Varenummer: 1085000
1 på lager

Bestillingsvare
 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Mini Reparasjons-sett. Inneholder alt man trenger for å utføre en liten reparasjon på båten, hytta eller hjemmet.
Pakken består av 300 gr epoxy (105 Resin/205 Herder),  fyllstoff 403 og 407, doseringssprøyter, påføringsverktøy, hansker og brukerveiledning.
En praktisk ”alt i ett”-pakke. 

Innhold: 0,3 kg

West System nr: 101 mini pack
West System epoxy er spesielt utviklet for bruk i maritime konstruksjoner og der man må ha solide forbindelser mellom tre, plast, stål og aluminium.
West System epoxy limer til tre, glassfiber, stål, aluminium, glass, betong, isopor med mye mer.
Inneholder ikke løsemidler.
Det hverken lukter eller avgir giftige gasser.
I herdet tilstand er West System epoxy ekstremt sterkt, vannfast og vanntett.
Benyttes til liming, laminering, fylling, nating, tetting overflatebehandling med mer.
I tillegg til selve limet inneholder West System epoxy-produkter ulike fyllstoffer, fargepigmenter, påføringsredskaper,
lassfiber- og karbonduker som gjør at man kan tilpasse produktet nøyaktig slik man selv vil til ulike typer arbeid og reparasjoner. 

West System 105 Resin

Faresetning
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt hansker, øyevern og ansiktsskjerm.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser

West System 205 Hardener

Faresetning
H302+H312 Farlig ved svelging eller hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt hansker, øyevern og ansiktsskjerm.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder Formaldehyd polymer med fenol & TETA, tetraetylenpentamin, trietylentetramin, Fenol

Advarselssetninger, tillegg
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P261 Unngå innånding av damp/ aerosoler.
P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
 P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes

West System 403 fyllstoff
Produktet forventes ikke å være farlig for miljøet.
Produktet er ikke klassifisert.

West System 407 fyllstoff

Faresetning
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger
P280 Benytt hansker, øyevern og ansiktsskjerm.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol

Advarselssetninger, tillegg
P261 Unngå innånding av støv.
P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk.
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

 • Produsent: West System
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Båtutstyr
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0