produktbilde
produktbilde

EL-ISOLERING SUPER 150 ML - FERRO-BET

Varenummer: 340872
2 på lager

  • Produktbeskrivelse
  • Spesifikasjoner
  • Anbefalt tilbehør
  • Reservedeler
  • Andre kjøpte også

Flytende isolering.
Hindrer strømlekkasje og kortslutninger.
Forebygger og/eller reparerer.
Fortrenger fuktighet 100%.
Gir total fuktbeskyttelse i min. 1 år.
Elektriske apparater som er ødelagt av fukt får nytt liv.
Det hindrer strømlekkasje og kortslutninger.
En stabil og usynlig nanohinne beskytter alle typer elektriske apparater i min. 1 år, til og med under vann.
Øker levetiden på elektriske verktøy og utstyr inntil 5 ganger!
Nanopartikler trenger inn i overflatestruktur, fortrenger fuktighet, og renser bort oksideringer og rust.
Gjenoppretter isolasjonsmotstanden øyeblikkelig.
Forbedrer ledeevnen betraktelig på alle elektriske apparater, uunnværlig i styring- og koblingsskap.
Kan legges på våte flater.
Uskadelig for alle materialer.
Må ha produkt for det maritime!

Innhold:      150ml
Nobb nr:     51532952

Faresetninger:
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.