OPTIFUEL 30SLV OPTIMIX 5L

Kr 449,00
Produktnr. OH3020SLK
22 stk på lager

 

 

5Liters kanne med 30% nitro og 20% olje.
Brukes mest til helikopter, god ytelse og bra smøringsegenskaper. 

Optimix 30SLV leveres i 5liters-dunk og har 20% Klotz helsyntetisk olje.
Kan brukes på både 2 og 4-takt motorer der 30% olje er anbefalt.

Denne varen har følgende farevarsling:

 

H225 Meget brannfarlig væske og damp
H330 Dødelig ved innånding
H311 Giftig ved hudkontakt
H301 Giftig ved svelging
H370 Forårsaker organskader

R11 Meget Brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Embalasjen holdes lukket.
Holdes vekk fra antennelses kilder. Røyking forbudt. Bruk egnende verneklær og hansker.
Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.